Jak działa Ordo Iuris. Strategie ultrakonserwatystów

Jak działa Ordo Iuris. Strategie ultrakonserwatystów

Ordo Iuris
Ordo Iuris Źródło: Facebook / Ordo Iuris
Uderzają w prawa kobiet i mniejszości, chcą zakazu rozwodów, aborcji, in vitro, antykoncepcji i edukacji seksualnej. Są groźni, bo działają w międzynarodowej sieci organizacji ultrakonserwatywnych.

Wielka Koalicja za Równością i Wyborem zrzeszająca ponad sto organizacji pozarządowych zajmujących się prawami człowieka ogłosiła raport o Instytucie na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. W publikacji „Kontrrewolucja kulturowo-religijna. Czy Polsce grozi prawo podporządkowane ideologii chrześcijańskich fundamentalistów” autorki: prawniczki, działaczki społeczne i naukowczynie analizują strategie, które stosują członkowie Ordo Iuris w walce o "przywrócenie naturalnego porządku". Ich cel to kontrrewolucja kulturowa religijna wobec rewolucji kulturalnej, jaka zaszła w Europie w latach 60. i powrót do ultrakonserwatywnych wartości. „Debata publiczna ma zostać uformowana tak, aby opinia publiczna uznała konieczność wprowadzenia określonych zmian. Chodzi również o wykreowanie poczucia zagrożenia, przekonania, że bez zakazów lub obostrzeń nasza cywilizacja osunie się chaos i nihilizm” - piszą autorki raportu i opisują strategie, jakie stosuje Ordo Iuris, by osiągnąć cel.

Strategia odwrócenia. Polega na stosowaniu narzędzi przeciwnika, odwróconych wprost przeciwko niemu. Zgodnie z nią kobiety lub osoby nieheteroseksualne nie są dyskryminowane, to wierzący chrześcijanie są nowymi, rzeczywistymi ofiarami rewolucji kulturalnej. „Ukazanie problemu jako konfliktu pomiędzy obrońcami wiary i nietolerancyjnymi rewolucjonistami kulturalnymi powoduje rozkwit koncepcji zakładającej dyskryminację i nietolerancję wobec chrześcijan, czy wręcz istnienie chrystianofobii” - piszą autorki.

Strategia przejęcia. Polega na przejęciu języka praw człowieka w walce o cele ultrakonserwatystów. Przykłady: „prawo ojców do zapobiegania aborcji swoich dzieci”, „prawo rodziców do bycia pierwszymi wychowawcami swoich dzieci”, „prawo dzieci do otrzymywania prawidłowych informacji, a nie informacji propagandowych na temat sodomii”.

Strategia oczerniania. Sprowadza się do obrażania przeciwników i instytucji, które nie sprzyjają religijnie motywowanym zmianom prawnym. „Dla tej strategii niebagatelne znaczenie ma język debaty publicznej. Chodzi o to, by cały czas oskarżać swych przeciwników o stosowanie agresji, zarzucać brak merytorycznej debaty, powtarzać, że są agresywni i w ten sposób ich delegitymizować. Ten schemat działania czerpie ze strategii negocjacyjnej, tzw. „zdartej płyty”, czyli wielokrotnego powtarzania, bez względu na to, co powie druga strona. Nie wchodzi się wówczas w dialog, jedynie forsuje swój przekaz”. Strategię tę widać w zbitkach językowych typu „gej i pedofil”.

Strategia legitymizacji osób i organizacji. Polega na takim przedstawieniu ultrakonserwatywnych organizacji, by wyglądały na pełnych uczestników debaty.

Strategia manipulacji prawem. W wybiórczy sposób przedstawia analizy prawne. „Celem jest zniekształcenie prawnego rozumienia pojęć takich jak np. dyskryminacja, wolność sumienia i wyznania. Manipulacja prawem wiąże się ze strategią legitymizacji. Osoba formalnie spełniająca wszelkie wymogi statusu eksperta (adwokata, profesora) dokonuje interpretacji pojęcia czy aktu prawnego albo orzeczenia sądu. Jednakże w tej interpretacji stosuje takie zabiegi jak: pomijanie niewygodnych orzeczeń; nieprawidłowe cytowanie źródeł, co utrudnia ich weryfikację; zestawianie tezy orzeczenia ze zdaniem odrębnym na równi, bez wskazania co jest czym w owym zestawieniu; cytowanie na równi niewiążących stanowisk Komisji ONZ wraz z oficjalnymi stanowiskami, takimi jak Generalne Obserwacje lub orzeczenia. Manipulacje te powodują, że przekaz, choć nieprawidłowy, wygląda przekonująco. Co najważniejsze, tekst napisany przy zastosowaniu tej strategii jest niezwykle trudny do „rozkodowania”. Autorzy działają na granicy produkowania fake news. Przy przedstawianiu własnych interpretacji norm czy orzeczeń, nie przedstawiają wszystkich danych, a jedynie wybrane, pasujące elementy. Zatem nie mamy tu do czynienia z wykładnią prawną i argumentacją lecz z publicystyką”.

„Celem publikacji jest zidentyfikowanie i obnażenie działań chrześcijańskich fundamentalistów, dążących do zniesienia obowiązujących w Polsce zasad świeckiego prawa – piszą autorki. Raport opiera się raporcie Europejskiego Forum Parlamentarnego ds. Ludności i Rozwoju w Brukseli, zatytułowany „Przywracanie naturalnego porządku – wizja ekstremistów religijnych nakłaniająca społeczeństwa europejskie do odrzucenia praw człowieka w zakresie seksualności i reprodukcji”. Omawia on paneuropejski projekt prawicowo-chrześcijańskich fundamentalistów pod nazwą „Przywracanie naturalnego porządku” opublikowanego na stronie Agenda Europe. Wynika z niego, że w 2013 r. powstała nieformalna grupa, której celem ich jest, odwrócenie „zdobyczy kulturowej rewolucji” lat 60-tych w Europie. Ta „rewolucja kulturowa”, to emancypacja i równouprawnienie kobiet, równe traktowanie mniejszości seksualnych, narodowych i etnicznych.

Opis strategii działania Ordo Iuris to tylko część liczącej 165 stron publikacji. Jest w niej też opisany sposób działania organizacji na polu procesowym, w parlamencie i na forum międzynarodowym.

Raport można znaleźć tu: https://www.wielkakoalicja.pl/ordo-publikacja/

Źródło: Wprost

Cytaty dnia

Lepiej, by mniej mówił, a skuteczniej robił, niż wiele krzyczał, a potem wychodziło jak zwykle.
Eugeniusz Kłopotek o ministrze rolnictwa, Czesławie Siekierskim

czwartek, 29 lutego 2024